Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselők: Király Tamás Dávid, Orsós Antal, Orsós József, Orsós Józsefné, Orsós Rita

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata


Szervezeti, személyzeti adatok
 
 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
Sásd, Dózsa u. 32. 72/576-520 fax: 72/576-522
titkarsag@sasd.hu
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  
 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  
 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend nem releváns
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Orsós József, Orsós Antal, Orsós Józsefné, Orsós Rita Ágnes, Király Tamás Dávid
 
 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nem releváns
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve nincs
 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Pécs, József Attila u. 10. 72/507-000
https://kormanyhivatalok.hu/

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és Működési Szabályzat
 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai nem releváns
 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények  
 A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében  gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  
 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Szervezeti és Működési Szabályzat (lásd II.1. pontban),
képviselő-testületi ülésekről készült nyilvános jegyzőkönyvek
(lásd alább)
 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  
 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  
 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Megtekintés

Gazdálkodási adatok
 
 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetése és
2022. évi zárszámadása
 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével  
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani  
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések pályázati adatok
 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  

Pályázatok

Pályázati azonosító:              NEMZ-TAB-18-0001
Pályázat címe:                      Nyári roma hagyományőrző tábor Fonyódligeten 2018.
Megítélt támogatás:              510 000 Ft

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Sásd Város Önkormányzata tulajdonában álló, fonyódligeti üdülőben 1 hetes tábort szervezett roma fiatalok számára. A tábor 2018. július 20-26 között valósult meg. Ez idő alatt színvonalas programokat tartottunk a gyermekek számára. Megismerkedhettek többek közt a hitéleti roma kultúrával, roma hagyományokkal, a beás nyelvvel. Az előadások beás nyelven folytak. A programokat kézműves foglalkozások, bábszínház, „Ki mit tud” és egyéb játékos vetélkedők, valamint a környező településeken múzeumlátogatás tarkította. A táborozás ideje alatt a résztvevők tradicionális cigány ételeket fogyaszthattak, melyek elkészítésében is részt vehettek. Esténként tábortűz mellett zenés-táncos elfoglaltságokat szerveztünk. A tábor programjai és előadásai nemzetiségi nyelven zajlottak. A pályázó szervezet részéről 2 fő vett részt a táborban. Ők a szervezést és a kísérő feladatokat látják el. Ezen kívül 3 előadó csatlakozott hozzánk, akik a beás nyelv, kultúra és egyéb témájú előadásokat tartották. A pályázati forrásból a szállás és az étkezés költségét, illetve a hajóút és a vonatjegyek árát finanszíroztuk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázati azonosító:               ROMA-NEMZ-TAB-21-0059
Pályázat címe:                        Roma nemzetiségi tábor Fonyódligeten 2021
Megítélt támogatás:                700 000 Ft

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Sásd Város Önkormányzata tulajdonában álló, fonyódligeti üdülőben 1 hetes tábort szervezett roma fiatalok számára. A tábor 2021. július 23-29. között valósult meg. Ez idő alatt színvonalas programokat tartottunk a gyermekek számára. Megismerkedhettek többek közt a hitéleti roma kultúrával, roma hagyományokkal, a beás nyelvvel. Az előadások beás nyelven folytak. A programokat kézműves foglalkozások, bábszínház, „Ki mit tud” és egyéb játékos vetélkedők, valamint a környező településeken múzeumlátogatás tarkította. A táborozás ideje alatt a résztvevők tradicionális cigány ételeket fogyaszthattak, melyek elkészítésében is részt vehettek. Esténként tábortűz mellett zenés-táncos elfoglaltságokat szerveztünk. A tábor programjai és előadásai nemzetiségi nyelven zajlottak. A pályázó szervezet részéről 2 fő vett részt a táborban. Ők a szervezést és a kísérő feladatokat látják el. Ezen kívül 3 előadó csatlakozott hozzánk, akik a beás nyelv, kultúra és egyéb témájú előadásokat tartották. A pályázati forrásból a szállás és az étkezés költségét, a tábor többi kiadását a nemzetiségi önkormányzat önerőből valósította meg.

 

 

Pályázati azonosító:               ROMA-NEMZ-KUL-22-0404
Pályázat címe:                        Hagyományőrző roma nap Sásd 2022.
Megítélt támogatás:                500 000 Ft

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata roma nemzetiségi napot rendezett Sásdon. Az esemény 2022 szeptember 03-án valósult meg. Az esemény helyszíne a Sásdi Általános Művelődési Központ előtti terület volt. Itt egy olyan egész napos rendezvényt valósítottunk meg, melyen a programjaink célja a nemzetiségi tárgyi kultúra, a hagyományok és a nyelv megőrzésének elősegítése volt. A helyszín kiváló lehetőséget biztosított a szabadtéri főzőverseny lebonyolításához. A felállított bográcsokban hagyományos roma nemzetiségi ételek készültek. A látogatók természetesen elfogyaszthatták a helyben készült ételeket. A gyerekek részére szórakoztató műsorokat, programokat (pl: bábszínház, vetélkedők, légvár) szerveztünk. A nap során roma hagyományt ismertető előadásokat hallgathattak a résztvevők, amelyek által megismerhették a helyi roma közösség kulturális, nyelvi, gasztronómiai hagyományait. Hagyományőrző roma tánccsoport és együttes biztosított kulturált szórakozást a program résztvevőinek. Az este folyamán pedig neves roma fellépő is szórakoztatta a közönséget.

A pályázatot a Belügyminisztérum támogatásával valósítottuk meg.

Pályázati azonosító:               ROMA-NEMZ-TAB-22-0294
Pályázat címe:                        Roma nemzetiségi tábor Fonyódligeten 2022
Megítélt támogatás:                800 000 Ft

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Sásd Város Önkormányzata tulajdonában álló, fonyódligeti üdülőben 1 hetes tábort rendezett roma fiatalok számára. A tábor 2022. július 8-14. között valósult meg. Ez idő alatt színvonalas programokat tartottunk a gyerekek számára. Megismerkedhettek többek közt a hitéleti roma kultúrával, roma hagyományokkal, a beás nyelvvel. Az előadások beás nyelven folytak. A programokat kézműves foglalkozások, bábszínház, „Ki mit tud” és egyéb játékos vetélkedők, valamint a környező településeken múzeumlátogatás tarkították. A táborozás ideje alatt a résztvevők tradicionális cigány ételeket is fogyaszthattak, melyek elkészítésében is részt vehettek. Esténként tábortűz mellett zenés-táncos elfoglaltságokat szerveztünk. A tábor programjai és előadásai nemzetiségi nyelven zajlottak. A pályázó szervezet részéről 2 fő vett részt a táborban. Ők a szervezést és a kísérő feladatokat látták el. Ezen kívül 3 előadó csatlakozott hozzánk, akik a beás nyelv, kultúra és egyéb témájú előadásokat vezényelték le. A pályázati forrásból a szállás és étkezés költségét szeretnénk finanszíroztuk. A nemzetiségi önkormányzat az egyéb költségek teljesítését saját forrásából oldotta meg.

A pályázatot a Belügyminisztérum támogatásával valósítottuk meg.

Pályázati azonosító:              ROMA-NEMZ-TAB-23-001
Pályázat címe:                       Roma nemzetiségi tábor Fonyódligeten 2023
Megítélt támogatás:               900 000 Ft

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Sásd Város Önkormányzata tulajdonában álló, fonyódligeti üdülőben 1 hetes tábort rendezett roma fiatalok számára. A tábor 2023. július 14-20. között valósult meg. Ez idő alatt színvonalas programokat tartottunk a gyerekek számára. Megismerkedhettek többek közt a hitéleti roma kultúrával, roma hagyományokkal, a beás nyelvvel. Az előadások beás nyelven folytak. A programokat kézműves foglalkozások, bábszínház, „Ki mit tud” és egyéb játékos vetélkedők, valamint a környező településeken múzeumlátogatás tarkították. A táborozás ideje alatt a résztvevők tradicionális cigány ételeket is fogyaszthattak, melyek elkészítésében is részt vehettek. Esténként tábortűz mellett zenés-táncos elfoglaltságokat szerveztünk. A tábor programjai és előadásai nemzetiségi nyelven zajlottak. A pályázó szervezet részéről 2 fő vett részt a táborban. Ők a szervezést és a kísérő feladatokat látták el. Ezen kívül 3 előadó csatlakozott hozzánk, akik a beás nyelv, kultúra és egyéb témájú előadásokat vezényelték le. A pályázati forrásból a szállás és étkezés költségét szeretnénk finanszíroztuk. A nemzetiségi önkormányzat az egyéb költségek teljesítését saját forrásából oldotta meg.

A pályázatot a Belügyminisztérum támogatásával valósítottuk meg.

Pályázati azonosító:               ROMA-NEMZ-KUL-23-001
Pályázat címe:                        Roma nemzetiségi nap Sásdon 2023
Megítélt támogatás:                500 000 Ft

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata roma nemzetiségi napot rendezett Sásdon. Az esemény 2023. szeptember 30-án valósult meg. Az esemény helyszíne a Sásdi Sporttelep volt. Itt egy olyan egész napos rendezvényt valósítottunk meg, melyen a programjaink célja a nemzetiségi tárgyi kultúra, a hagyományok és a nyelv megőrzésének elősegítése volt. A helyszín kiváló lehetőséget biztosított a szabadtéri főzőverseny lebonyolításához. A felállított bográcsokban hagyományos roma nemzetiségi ételek készültek. A látogatók természetesen elfogyaszthatták a helyben készült ételeket. A gyerekek részére szórakoztató műsorokat, programokat (pl: bábszínház, vetélkedők, légvár) szerveztünk. A nap során roma hagyományt ismertető előadásokat hallgathattak a résztvevők, amelyek által megismerhették a helyi roma közösség kulturális, nyelvi, gasztronómiai hagyományait. Hagyományőrző roma tánccsoport és együttes biztosított kulturált szórakozást a program résztvevőinek. Az este folyamán pedig neves roma fellépő is szórakoztatta a közönséget.

A pályázatot a Belügyminisztérum támogatásával valósítottuk meg.

Veszélyhelyzeti határozatok

Képviselő-testületi ülésről készült nyilvános jegyzőkönyvek

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.