Székhelye: 7370 Sásd, Arad u. 1.
Telefon: 06 72 672-671
E-mail: sasdidosell@gmail.com

Intézményvezető:Orbán Éva

Sásdi Szociális Szolgálat

Intézményünk, megszervezi és kivitelezi az idősek ellátását, saját otthonukban, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben előírt, gondozási szükséglet megállapítását követően. 

Az idősek nappali ellátásának keretében biztosítjuk az igénybevevők számára a szabadidő hasznos eltöltését, az egyedüllét csökkentését, programjaink során célunk az egészséges aktivitás fenntartása, a demencia késleltetése.

Szakmai Egységek:

Házi segítségnyújtás

feladata: 
A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszútávon történő megőrzése.

A szolgáltatás térítési díja: 150,- Ft / óra

munkatársak:
Erdélyi Mónika - gondozó
Varga Kamilla - gondozó
Hengerics Gáborné - gondozó
Kulcsár Józsefné - gondozó
Jung Rita - gondozó
Tamás Eszter - gondozó
Törő Erzsébet - gondozó

Idősek Nappali Ellátása / Levendula klub

feladata:
Egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása.
Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi életének. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.
A klub a saját otthonukban élő idősek részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körülmények között. A nappali ellátás keretében lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására.

A szolgáltatás térítési díja: térítésmentes

munkatársak:terápiás munkatárs
Boldog Andrea - terápiás munkatárs
Dusnoki Anita - terápiás munkatárs
Geiszkopf Edit - terápiás munkatárs
Horváth Rita - gondozó
Lembach Ferencné - gondozó
Mohainé Haraszin Zsuzsanna - terápiás munkatárs / intézményvezető helyettes
Orbán Éva - intézményvezető / klubvezető

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk

miatt.

A napi egyszeri meleg étel készítését a szociális konyha biztosítja.

A szolgáltatás térítési díja – 2024. évben:

  • Étkeztetés: 730 Ft/nap 
  • Kiszállított ebéd: 870 Ft/nap.

Munkatársak:

Umana Elena Edina – asszisztens
Szakál Norbert - asszisztens

Nyitvatartási idő:

Hétfő – Csütörtök 7.30- 16 óráig          Péntek 7.30- 13.30 óráig

Társulási jegyzőkönyvek:

Társulási határozatok: