7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Telefon: 06 72 575-013
E-mail: ovoda@sasdiamk.hu
Honlap: www.sasdiovi.hu

Intézményvezető / ÁMK igazgató: Gálné Banizs Gabriella
Igazgatóhelyettes: Hammer-Stepper Viktória
Vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő: Illés Diána

Sásdon az első óvoda 1904 tavaszán nyílt meg, mai helyére 1949-ben költözött. 2009. július 1-jéig szervezetileg és szakmailag önálló óvodaként működtünk. 2009. július 1-jétől a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként ellátjuk Sásd, és a környező 7 település (Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek) gyerekeinek óvodai nevelését. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket az ÁMK keretein belül működő helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan nőtt az óvodapedagógusok, a gyermekcsoportok száma is. A kezdeti 1 csoportból 1968-ban 3, 1977-ben 6, majd 1981-ben 7 csoport lett. 1991-96-ig ismét 6, majd az 1998-99-es nevelési évet kivéve (amikor a magas gyermeklétszám miatt indokolttá vált a 6. csoport átmeneti működtetése) 5 csoportos óvodaként működtünk, egészen a 2006/2007. nevelési év végéig. 2010. július 1-jétől óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos bölcsőde csatlakozik, amely 2010 szeptemberétől fogadja a gyermekeket. Új nevünk Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje.
A 2012/2013-as nevelési évben 4 vegyes összetételű csoportunk volt.
2013. január szervezeti változás történt intézményünk szerkezetében és fenntartásában. Az új fenntartónk Sásd Város Önkormányzata. Maradtunk a Sásdi ÁMK része.
A 2013/2014-es nevelési évet 5 vegyes összetételű csoporttal indítottuk. A csoportbővítés lehetősége a DDOP-3.1.2-12-0006 Óvoda felújítás pályázat kapcsán valósult meg. Az óvodánkba kerülő gyermekek a Süni, a Napocska, a Hétszínvirág, a Micimackó, vagy a Teddy csoport óvodásai lehetnek. Az utóbbi csoportban magyar-német kényelvű nevelés folyik, ahol arra törekszünk, hogy a napi tevékenységek közben természetes módon fejlődjön a gyermekek nyelvi kultúrája, a kisebbségi nyelv és kultúra iránti érzékenysége: a gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, tanulgatnak német nyelvű mondókákat, verseket, dalokat is. Nevelési célkitűzéseink megvalósításában fontosnak tartjuk a családi házzal való szoros együttműködést, a jó kapcsolat kialakítását. Mindennapi találkozásaink mellett, az óvoda-család kapcsolatot a közös programok alkalmával igyekszünk elmélyíteni.
A pályázatok folyamatos kísérése mellett célunk a szakmai munkánk színvonalának növelése, infrastruktúránk fejlesztése. Jelentősebb pályázataink:
EFOP-3.9.2-16-2017-00044Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt
2020-ban a Magyar Falu Program támogatását felhasználva a sásdi óvoda udvarába korszerű kültéri játszóeszközöket telepíthettünk. A pályázati forrásból vásárolt játékok elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. A projekt eredményeként biztosítani tudjuk a gyerekek számára a mindennapos mozgás lehetőségét biztonságos körülmények között.
A 2022/2023-as nevelési év sok szervezeti és megvalósulási változást hozott az intézményegység életébe. Megváltozott az intézményegység neve. Az új nevünk Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje.  Ebben a nevelési évben az új bölcsődei beruházás befejeződött, így a 2022/2023 nevelési/gondozási évet már az új létesítményben kezdhetik a bölcsődés korú gyermekek. Az új létesítmény minden szempontból megfelel a szakmai és hatósági előírásoknak. Ez nagyrészt köszönhető a fenntartó hozzáállásának, támogatásának. A pályázati forrás a megemelkedett építési alapanyagok költsége miatt nem fedezte a kivitelezés teljes költségét. Saját forrásból készült el az intézmény körülvevő kerítés, a játszótér telepítése a berendezés és az esztétikai kiegészítők nagy része.
Bölcsődénk Sásd város szívében található az Óvoda épületével egy udvarban, külön ingatlanon. A bölcsődéhez tágas udvar tartozik ahol homokozó, hinták, fedett terasz található, változatos udvari játékokkal, amelyek mind a gyermekek igényeihez vannak igazítva. Mind az épület, mind az udvar kialakításánál kiemelten hangsúlyt kapott a gyermekközpontú, biztonságos, vidám környezet kialakítása. A közös intézményben a bölcsőde szakmailag önálló, külön vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelővel rendelkezik.
Két tágas csoportszobában a fa bútorok, a színes és változatos játékeszközök otthonosságot és melegséget sugároznak. A folyamatos napirend segítségével szervezzük a különböző korú és fejlettségi szintű gyermekek életét a csoportokban, hogy minden kicsi egyéni igényét ki tudjuk elégíteni.
Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető, gyermekekhez értő óvodapedagógus, kisgyermeknevelő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai, bölcsődei életet alakítsuk ki, ahol a derű, a nyugalom, a jó közérzet a jellemző, ahol gondoskodni tudunk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítéséről.
Az egyéni szükségletek mellett törekszünk a társas szükségletek kielégítésére, amely jelenti a felnőttekkel, társakkal való jó kapcsolat alakítását és az együttműködést. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkalmazkodó képesség, önállóság, segítőkészség, udvariasság, figyelmesség, türelem, tolerancia, kitartás, a konfliktuskezelés képességének alakítására.
Az alapfeladataink mellett a Pedagógiai Programunk alapján kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, felzárkóztatást, integrációt. 2023/2024 nevelési évben 3 tehetséggondozó műhelyt indítottunk. Az Óvodai integrációs Pedagógiai Programunk megvalósításával célunk az esélyegyenlőségének növelése, a hátrányok csökkentése, a gyermek egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztése, az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítése.
Valljuk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezeket a területeket kiemelten kezeljük. Folyamatos életszervezés mellett elég időt hagyunk a játékra, biztosítjuk a mindennapos mozgás lehetőségét.
Sokféle tevékenységforma (mesélés, verselés, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, bábozás, dramatizálás, séta, kirándulás, kísérletezés, stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kezdhessék meg az iskolai életet.
Fontosnak tarjuk, hogy az óvodás évek alatt minden gyermek, önmagához képest fejlődjön. A fejlődést nem erőltetjük, de folyamatosan nyomon kísérjük, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez. Mottónk: „Semmit nem végzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítjük, amikor arra szüksége van.”
Óvodánkat a rugalmas, részben folyamatos napirend jellemzi. Ez egyrészt biztonságot ad a gyermeknek, mert pontosan tudja, hogy mikor mit várnak el tőle a felnőttek és a gyermekek. Másrészt a napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, egyéni igény szerint végezzék a gyerekek a különböző tevékenységeket.
Mi az, amit szeretnénk?
Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szívesen, örömmel járnak óvodába. Derűsek, kiegyensúlyozottak, közvetlenek, szeretettel fordulnak társaik, a felnőttek felé.
Szeretnénk, ha nyitottak, érdeklődőek lennének, ha megőriznék természetes kíváncsiságukat, őszinteségüket, ha örömmel vennének részt minden óvodai tevékenységben.
Szeretnénk, ha kibontakozna önállóságuk, alkalmazkodó - és együttműködő képességük, ha óvodáskor végére birtokába lennének olyan emberi tulajdonságoknak, egyéni képességeknek és ismereteknek, amelyek segítik az iskolai élethez való alkalmazkodást, a különböző élethelyzetekben való eligazodást, a másság elfogadását.
Programunk épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, (Óvodai Nevelés Programja, Alapprogram), a módosított Alapprogramra, meglévő helyi programunkra, illetve a kompetencia alapú programcsomag azon elemeire, amellyel a nevelőtestület azonosulni tud, illetve a helyi viszonyoknak megfelelően teljesíteni tudja az óvodai nevelés célját, feladatát.

Dolgozóink:

Óvodapedagógusok

Bencze Andrea Óvodapedagógus
Blumenschein Erika Óvodapedagógus
Gálné Banizs Gabriella Szakvizsgázott óvodapedagógus – közoktatás vezetői, óvodai fejlesztőpedagógusi
Hammer-Stepper Viktória Német nemzetiségi óvodapedagógus/szakvizsgázott - közoktatás vezetői - óvodapedagógus
Haraszin Lívia Óvodapedagógus
Lukácsné Hrotkó Zita Óvodapedagógus
Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi Óvodapedagógus
Sebőkné Nickl Melinda  Óvodapedagógus
Stadler Míra Bettina Óvodapedagógus
Szivák-Böröcz Anita Szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés területen
Tóth Petra Óvodapedagógus

Nevelőmunkát segítők

Farkasné Rostás Gabriella Szakképzett dajka
Hipp Mónika Szakképzett dajka
Keserűné Győri Rózsa Pedagógiai asszisztens
Kiss Erika Szakképzett dajka
Orsós Brigitta Szakképzett dajka
Simon Etelka Szakképzett dajka
Takácsné Szili Izabella Óvodatitkár

Bölcsődei dolgozók

Illés Diána Kisgyermek nevelő-gondozó
Hortobágyi Júlia Kisgyermek nevelő-gondozó
Novath Nikolett Kisgyermek nevelő-gondozó
Sohonyainé Kovács Éva Kisgyermek nevelő-gondozó
Buzás Istvánné bölcsődei dajka

Technikai dolgozók

Képli Károly Munkatárs
Szitkó Józsefné Munkatárs
Farkasné Pőcz Rita Munkatárs

Letölthető dokumentumok:

Hirdetmény az óvodai beiratkozás 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó rendjéről

Bölcsődei dokumentumok

Óvodai dokumentumok:

Óvodai dokumentumok nevelt gyermek esetén: